Adatvédelmi irányelvek

A személyes adatok
kezelésével összefüggő tevékenységeinket az új Európai Uniós általános
adatvédelmi rendeletben (GDPR: General Data Protection Regulation) kötelezően
előírt és alkalmazandó szabályok tekintetében felülvizsgáltuk és elkötelezettek
vagyunk aziránt, hogy az abban, valamint a hazai hatályos jogszabályokban
meghatározott követelményeknek megfelelően végezzük.

 

Az Adatkezelő adatai, elérhetősége

A weboldal
üzemeltetője

(a továbbiakban: Adatkezelő):

Szent Erzsébet Idősek Otthona

Elérhetőségeink:

Postai címünk:

2660 Balassagyarmat, Markusovszky utca 1.

Email címünk:

idosekotthonabgy@gmail.com

Telefonszámunk:

+3635300977

Adatvédelmi tisztviselőnk

dr. Papp Bálint

Elérhetősége:

drpapp.balint@hanganov.hu

Az adatkezelés alapelvei

Elkötelezettek vagyunk a weboldalt felkereső látogatóink és minden érintett személyes
adatainak védelmében egyaránt, kiemelten fontosnak tartjuk információs önrendelkezési joguk tiszteletben tartását.

A személyes adatokat bizalmasan kezeljük és megteszünk minden olyan biztonsági,
technikai és szervezési intézkedést, amely a személyes adatok biztonságát
garantálja.

Amennyiben olyan kérdése merül fel, amely jelen adatkezelési
tájékoztatónk alapján nem egyértelmű, kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot
velünk fenti elérhetőségeinken! Törekszünk arra, hogy minél gyorsabban
válaszoljunk Önnek, viszont amennyiben kérdése megfelelő megválaszolása több
időt vesz igénybe, akkor legfeljebb 15 napon belül vállaljuk annak
megválaszolását.

Bármikor kérhet tájékoztatást személyes adatai kezelésével
kapcsolatban írásban (emailben, illetve postai címünkre megküldött levélben)
vagy szóban (telefonon). Felhívjuk a figyelmét, hogy telefonon történő
megkeresése esetén – amennyiben adatkezeléssel kapcsolatos igénye indokolja
(pl.: adatainak törlését kéri) –, akkor azonosítanunk kell abból a célból, hogy
jogosult-e a kérésre, mielőtt teljesítjük azt. Ha az azonosítás nem lehetséges,
akkor kizárólag általános tájékoztatást adhatunk az adatkezeléssel kapcsolatban.
Emiatt javasoljuk, hogy kérdését vagy igényét lehetőleg írásban jelezze.

Alkalmazott jogszabályok

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a személyes adatok
kezelését a mindenkori hatályos, különösen pedig az alábbiakban felsorolt
jogszabályi előírásoknak megfelelően végezzük:

·        
az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679
rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok
kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,
valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezés
(általános adatvédelmi
rendelet), vagy más néven GDPR: General Data Protection Regulation;

·        
2011. évi CXII. törvény (Infotv.) az információs
önrendelkezési jogról és információszabadságról
.

Panaszkezelés és további jogérvényesítési lehetőségek

Mindent tőlünk telhetőt megteszünk, hogy a személyes adatok
kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék. Amennyiben úgy érzi, hogy nem
feleltünk meg ennek vagy bármilyen kérdése merülne fel ezzel kapcsolatban,
kérjük jelezze Nekünk vagy adatvédelmi tisztviselőnknek fenti
elérhetőségeinken.

Személyes adatai védelméhez fűződő jogai megsértése esetén
további jogorvoslati lehetőségért – amennyiben az Adatkezelő az Ön jelzése
ellenére sem szünteti meg jogsértő magatartását – a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
fordulhat, alábbi elérhetőségein:

Hivatalos név:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
(NAIH)

Postai cím:

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Telefonszám:

 +3613911400

Email:

ugyfelszolgalat@naih.hu

Weboldal:

www.naih.hu

A weboldalon kezelt adatok

Weboldalunk nyilvános tartalmát bárki – személyes adatai megadása nélkül – megtekintheti, az nem kötődik regisztrációhoz vagy bejelentkezéshez.

A weboldal meglátogatásával, használatával összefüggésben az alábbiakban felsorolt
adatokat kezeljük a jelen tájékoztatóban megfogalmazott célból és ideig,
továbbá az adatkezeléshez fűződő jogai érvényesítését a következők szerint
biztosítjuk:

Sütik (cookie) kezelése

Mi a süti?

A süti (cookie) a weboldalunk megnyitása és használata során az Ön által erre, az
internet elérésére használt készülékén (számítógép, okostelefon) elhelyezett
szöveges fájl, amely jellemzően a webszerver és az Ön készüléke közötti
kapcsolatra vagy a weboldal működésére vonatkozó információkat tartalmaz
(például úgynevezett munkamenet vagy session azonosítót, amely egy betűkből,
számokból és egyéb írásjelekből álló egyedi karaktersorozat; a weboldal Ön
által történő megnyitásának, felkeresésének időpontját, stb.), s amelynek
tartalmát alkalmanként – amíg Ön a weboldalunkat böngészi vagy amikor
később újból meglátogatja – a webszerver visszaolvassa onnan.

A süti tartalmának segítségével képes a weboldal (szerver) a felhasználói élményt
javítani, illetve a weboldalon nyújtott szolgáltatásokat megvalósítani. Amikor
például egy webáruházban vásárol, általában ilyen sütik alkalmazásával képes a
webáruház megkülönböztetni egymástól és kezelni a folyamatban lévő vásárlásokat
(pl.: a kosár aktuális tartalmát). Ha vásárlás közben esetleg megszakad az
internetkapcsolata, a weboldal a korábban letárolt süti alapján tudja azt, hogy
milyen terméket tett be a kosarába, melyik terméket kereste, s amennyiben
helyreállt a kapcsolat, folytatni tudja a vásárlást ott, ahol éppen abbahagyta.

Az adatkezelés célja

A weboldalunkra látogató felhasználók azonosítása, egymástól
való megkülönböztetése, illetve a felhasználók aktuális munkamenetének
azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés
megakadályozása.

A kezelt adatok köre

A weboldalunkon alkalmazott sütik a weboldal működését
támogató, úgynevezett funkcionális sütik, amelyek a weboldal programkódja által
értelmezhető információkat tartalmaznak.

A funkcionális sütikben tárolt információkat nem továbbítjuk
harmadik fél számára.

Az adatkezelés időtartama

A weboldalunkon alkalmazott egyik süti, úgynevezett munkamenet süti érvényessége
lejár, amint Ön elhagyja, illetve bezárja weboldalunkat. A másik funkcionális
süti érvényessége 360 nap, ugyanakkor e hosszabb érvényességi idejű süti
tartalmához weboldalunk kizárólag akkor férhet hozzá, amennyiben Ön újra
felkeresi weboldalunkat ugyanarról az internetezésre használt készülékéről, s
nem törölte le a korábbi sütiket arról.

Jogérvényesítés

A legtöbb internet böngészőprogram automatikusan engedélyezi a sütik használatát.
Ön viszont ezt a beállítást bármikor megváltoztathatja, tilthatja és törölheti
is a sütiket. A készülékén tárolt sütik tartalmához bármikor hozzáférhet, azt
megismerheti, megnézheti.

A sütik kezelésére, használatuk letiltására vagy törlésére
az ismert internet böngészőprogramoknak általában a beállításaik között,
jellemzően a biztonság, adatvédelem vagy adatvédelmi beállítások elnevezésű
almenüben, süti vagy cookie néven van lehetősége.

További információkat a sütik kezeléséről az adott program
súgójában, illetve a következő hivatkozásokon, a program nevére kattintva
találhat: Internet Explorer, Chrome, Mozilla Firefox, Edge.

Weboldalon megjelenített kép- és videófelvételek

Weboldalunkon rendszeresen beszámolunk az intézményünket
érintő aktuális hírekről, rendezvényekről, eseményekről, amelyek során kép- és
videófelvételeket is megjelentetünk.

Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a weboldalunkon megjelentetett kép- és videófelvételek tartalma ne sérthesse mások személyiségi jogait vagy jogos érdekeit, s azok jogszerű felhasználására engedéllyel, felhatalmazással rendelkezzünk minden
esetben.

Az adatkezelés célja

A weboldal látogatóinak tájékoztatása.

Az adatkezelés jogalapja

Önkéntes hozzájáruláson alapul az adatkezelés az EU
általános adatvédelmi rendelete (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról
és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján.

A kezelt adatok köre

A felvételeken szereplő, beazonosítható, felismerhető
természetes személyek képmása.

Az adatkezelés időtartama

Az érintett hozzájárulása visszavonásáig, illetve az adott tartalom weboldalunkról
történő törléséig.

Jogérvényesítés

Adatai
kezeléséről bármikor kérhet tájékoztatást fenti elérhetőségeinken.

Adatai
törlését is kérheti, s kérésére azokat a felvételeket, amelyeken
beazonosítható, felismerhető, weboldalunkról eltávolítjuk.

Kik ismerhetik meg az adatokat?

A weboldalunkon nyilvánosságra hozott információkat bárki
megismerheti, megtekintheti, aki meglátogatja az oldalt.

Érdeklődés, kapcsolatfelvétel során kezelt adatok

Weboldalunkon megtalálható elérhetőségeink bármelyikén felveheti Velünk a kapcsolatot. A kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatait kizárólag az Önnel való kapcsolattartásra használjuk, azokat nem továbbítjuk.

Az adatkezelés célja

Az érdeklődők tájékoztatása.

Az adatkezelés jogalapja

Érdeklődés, tájékoztatás kérése esetén önkéntes
hozzájáruláson alapul az adatkezelés az EU általános adatvédelmi rendelete
(GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján.

A kezelt adatok köre

A kapcsolatfelvétel során az alábbi
adatok közül az Ön által önkéntesen megadottakat kezeljük:

·        
név,

·        
email cím,

·        
telefonszám,

·        
cím (postacím).

Az adatkezelés időtartama

Személyes
adatait a kapcsolatfelvétel jellegétől függően különböző ideig kezeljük.

A szükséges tájékoztatás megadását követően nem őrizzük tovább, kivéve, ha az
eseti jellegű kapcsolatfelvétel tárgyában jogszerűen igény érvényesíthető,
abban az esetben annak igazolhatósága céljából legfeljebb 5 évig megőrizhetjük.

Jogérvényesítés

Adatai kezeléséről bármikor kérhet tájékoztatást fenti elérhetőségeinken.

Szintén bármikor kérheti adatai helyesbítését, amennyiben azt tapasztalja, hogy például
hibásan adta meg vagy tévesen, illetve hiányosan rögzítettük azokat.

Adatai törlését is kérheti, s ha annak nincs jogszabályi akadálya, akkor kérésének
haladéktalanul eleget teszünk (ellenkező esetben pedig tájékoztatjuk a törlés
megtagadásának indokáról).

Kik ismerhetik meg az adatokat?

Az Ön által megadott adatok megismerésére kizárólag
munkatársaink jogosultak.

Az adatkezelés biztonsága

Az általunk kezelt személyes adatok biztonsága érdekében
megteszünk minden olyan technikai és szervezési intézkedést, amely szükséges ahhoz,
hogy az adatok védettek legyenek a véletlen törlés (megsemmisülés), a
jogosulatlan felhasználás vagy módosítás ellen. Az informatikai rendszereinkben
kezelt adatokhoz a hozzáférést jogosultsági rendszer alkalmazásával, kizárólag
munkatársaink számára engedélyezzük.

Fentiekkel gondoskodunk arról, hogy a kezelt adatokhoz
illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne
továbbíthassa, valamint ne módosíthassa vagy törölhesse azokat.

Az adatok továbbítása

Személyes adatait azok megismerésére jogosultsággal nem
rendelkezők számára nem adjuk át, harmadik félnek kizárólag abban az esetben
továbbítjuk, ha Ön ehhez előzetesen hozzájárulását adta. Kivételt képezhet ez
alól, ha az adatok továbbítását jogszabály előírja kötelezően számunkra, így
például egy esetleges hatósági vizsgálat, amely esetén az eljáró hatóság (pl.:
rendőrség, ügyészség, bíróság, stb.) hivatalos megkeresésére a megkeresés
céljából szükséges adatokat kötelesek vagyunk átadni. Ehhez az Ön külön
hozzájárulása nem szükséges, mivel ez törvényben meghatározott feladatunk.

Az Adatkezelési tájékoztató felülvizsgálata és elérhetősége

Fenntartjuk a jogot jelen tájékoztató felülvizsgálatára és
szükség szerinti módosítására, amely indokolt lehet a vonatkozó jogszabályok
vagy adatkezelési tevékenységünk, az arra alkalmazott technológia megváltozása
esetén egyaránt. Amennyiben a módosítás az önkéntes hozzájárulása alapján
kezelt személyes adatait is érinti, akkor erről haladéktalanul tájékoztatjuk, s
személyes adatai további kezelését felfüggesztjük mindaddig, amíg ahhoz nem
járul hozzá újra.

A mindenkori hatályos Adatkezelési tájékoztató elérhető
mindig itt, a weboldalon nyilvánosan közzé téve.